Průtoková cytometrie

Media

Průtoková cytometrie se běžně používá v klinických laboratořích ke stanovení zastoupení různých buněčných populací v krvi nebo v jiných tělních tekutinách. V současné době to je nejmodernější způsob hodnocení buněčných suspenzí.

Princip:

Buněčná suspenze je v průtokovém cytometru usměrněna tak, aby v laminárně proudící tekutině byly za sebou unášeny jednotlivé buňky. Měření fyzikálních a chemických vlastností buněk je umožněno průchodem laserového paprsku. Na základě jeho odklonu určíme velikost a granularitu krevních buněk (tzn. rozeznáme lymfocyty, granulocyty, monocyty).

Je-li buněčná suspenze označena monoklonální protilátkou reagující s povrchovými receptory buněk, můžeme identifikovat např. počet T a B lymfocytů, NK buněk apod. Na monoklonální protilátku je navázán fluorochrom, který je excitován procházejícím laserovým paprskem a zároveň dochází k emisi světla, což se projeví jako posun fluorescence a na monitoru přístroje tak můžeme rozlišit pozitivní buněčnou populaci. Určení jednotlivých buněčných populací nám umožňuje tzv. CD klasifikace. CD tvoří skupinu protilátek, které rozpoznávají specifický epitop daného antigenu na buněčném povrchu. Např. celkové T lymfocyty se označují jako CD3, pomocné T lymfocyty jako CD4, supresorové/cytotoxické T lymfocyty jako CD8 a B lymfocyty jsou CD19 nebo CD20 pozitivní. Zdraví lidé mají ve své periferní krvi přibližně 70 % T lymfocytů, z toho jsou 2/3 pomocné T lymfocyty. Součet pomocných (CD4) a cytotoxických (CD8) T lymfocytů dává počet celkových (CD3) T lymfocytů (CD4+CD8=CD3). U řady nemocí může dojít k posunu těchto hodnot (imunodeficity, infekce, nádorové onemocnění) a stanovení hodnot lymfocytů pomocí průtokové cytometrie nám tak může pomoci při určování diagnózy.

Animace průtoková cytometrie

Video průtoková cytometrie

loga
Zavřít