Sloupcová chromatografie na mikrokolonách

Media

Sloupcová chromatografie je separační metoda, která slouží k získání určité látky ze směsi jiných. Nejčastěji slouží pro úpravu vzorku před aplikací na chromatografické kolony v kapalinové chromatografii (LC). Kolony obsahují podobné náplně jako chromatografické kolony v HPLC.

Z fyzikálně-chemického hlediska jde o separaci mezi pevnou a kapalnou fází na základě různé adsorpce na pevnou stacionární fázi. Látky s větší schopností vázat se při daných podmínkách v pevné fázi postupují kolonkou pomaleji. Při separaci se také velmi často používá různých rozpouštědel, což umožní do kolonek zachytit a následně z kolonek vymývat látky podle jejich fyzikálních vlastností (např. polarita, iontové vazby).

Kromě sloupcové chromatografie se dají kolonky použít pro extrakci na pevné fázi (SPE). Na kolonkách dochází k odstranění interferujících látek, deproteinaci nebo zakoncentrování vzorku. Extrakci můžeme rozdělit do několika fází:

 • ekvilibrace
  • aktivace vazebných míst v sorbentu
 • aplikace vzorku
  • vzorek se naváže na sorbent v kolonce
 • promytí
  • různá činidla
  • odplavení nežádoucích složek vzorku (interferující látky)
 • eluce
  • vyplavení vzorku z kolonky
  • (zakoncentrování – eluce menším množstvím elučního činidla nebo odpaření a rozpuštění v malém objemu rozpouštědla)

Sloupcová chromatografie je důležitá pro přípravu vzorků k dalším analýzám (HPLC nebo fotometrie). Použití kolonek je drahé, náročné na práci a čas, ale v některých případech nezbytné.

Animace sloupcová chromatografie na mikrokolonách

Video sloupcová chromatografie na mikrokolonách

loga
Zavřít