Multiplexové analýzy

Media

Luminex-Multiplexová analýza je metoda založená na analýze mikropartikulí. V některých situacích je vhodné a přínosné analyzovat současně větší počet solubilních faktorů, které spolu logicky souvisejí, a výsledkem takové vícenásobné analýzy je přesnější celkový obraz studovaného děje. Takové logické skupiny mohou být např. zánětové faktory, angiogenní faktory, faktory související s aterosklerózou. autoprotilátky nebo protilátky proti IgE u alergií nebo IgG u potravinových intolerancí. Nespornou výhodou je získání celého souboru výsledků (desítky až stovky) v jednom měření. Proto se tyto metody nazývají multiplexové. Systém multiplexové analýzy má dvě hlavní výhody:

  1. možnost stanovení až 100 analytů v jediném alikvotu vzorku
  2. malý objem vzorku potřebný pro analýzu – 10–50 µL

Luminex je moderní a rychle se rozvíjející metodou stanovení biomarkerů v různých klinických materiálech. Jedná se o kombinaci průtokové cytometrie a imunoanalytického stanovení. Základem stanovení jsou molekulární reakce probíhající na barevně kódovaných mikrokuličkách, tj. mikropartikulích, které po excitaci vhodným zdrojem, nejčastěji laserem, poskytují fluorescenční signál. Těchto mikropartikulí existuje více typů (např. 100), které příslušné detekční zařízení (analyzátor) je schopno spolehlivě odlišit. Na zvolený typ partikulí charakterizovaný specifickou fluorescencí je navázána specifická protilátka nebo antigen reagující s určitým cytokinem, chemokinem, protilátkou apod. Ke vzorku je tedy přidána směs mikropartikulí o různé odlišitelné fluorescenci s různými navázanými protilátkami či antigeny. V druhém kroku je přidána směs protilátek proti měřeným faktorům značených fluorescenční značkou o jiné vlnové délce fluorescence, než nesou přímo mikropartikule. Tyto protilátky se navážou na příslušné cytokiny, chemokiny, antigeny nebo protilátky. Vzorek je poté v přístroji vystaven působení dvěma laserům. První detekuje typ mikropartikule, a tím i druh měřeného faktoru, druhý laser detekuje intenzitu druhé fluorescence, která je úměrná koncentraci měřeného analytu. Výhodou tohoto multiplexu je jednak časová úspornost celé analýzy, jednak velmi malá spotřeba vzorku ve srovnání s klasickými ELISA technikami nebo technikou proteinových arrays.

Běžně jsou k dispozici dva typy multiplexů pro analýzu solubilních faktorů: metoda tzv. proteinových (antibody) arrays a metoda založená na analýze mikropartikulí s určitou barevnou nebo fluorescenční charakteristikou, potažených protilátkami proti analyzovaným faktorům – tzv. luminex platforma.

Mezi multiplexové metody náleží i metoda imunoblot a imunodot, které jsou hojně užívané v rutinní praxi.

Animace multiplexové analýzy

Video multiplexové analýzy

loga
Zavřít