Kazuistika 1

Media

Onemocnění AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), syndrom získaného selhání imunity, je vyvoláno virem HIV (Human Immunodeficiency Virus), virus lidské imunologické nedostatečnosti. Virus nejprve navodí u postiženého jedince různě dlouhou latentní infekci, kdy je informace nesená virem integrována do genomu hostitele. Časem však dojde k reaktivaci, replikaci a k ničení buněk, které HIV napadá, tedy především CD4+ pomocných T-lymfocytů. Je těžce poškozen celý imunitní systém. V důsledku toho je pacient ohrožen širokým spektrem infekčních agens a také vznikem nádorového bujení. Průkaz choroby AIDS se v rutinní praxi opírá především o průkaz protilátek.

Test HIV 1,2 Combo znamená, že test detekuje protilátky proti HIV-1 i HIV-2 (na jamce destičky jsou navázány specifické antigeny HIV typ 1 i typ 2) a současně detekuje HIV-1 antigen, protein p24 (na jamce destičky jsou současně navázány protilátky proti proteinu p24).

Na fotografii vidíme výsledek reakce: v prvním řádku (značený jako „A1 a A2“, orientace destičky je na šířku) jsou aplikovány kontroly reakce, pozitivní, C1 a C2 negativní a B1 a B2 hraniční. Dále pak séra pacientů, v každé jamce je neředěné sérum od jednoho pacienta. Po skončení reakce měříme optickou denzitu (OD) neboli absorbanci všech jamek destičky a podle hodnot OD stanovíme hraniční mez, tzv. cut off. Hraniční mez se stanovuje jako průměr OD všech negativních kontrol + koeficient 0,100. Vzorky sér, které dávají OD vyšší, než je hraniční mez, tj. cut off, jsou považovány za reaktivní a musíme vyšetření opakovat (potvrdit). Veškeré reaktivní vzorky jsou konfirmovány v Národní referenční laboratoři pro AIDS, SZÚ, Praha (potvrzovací test ELISA, western blot).

Vzorek A5 vykázal vysokou optickou denzitu, 2,990, což je velmi podezřelé. Vzorek byl odeslán do NRL, SZÚ Praha. Závěr vyšetření NRL, SZÚ Praha: reaktivní vzorek séra byl vyšetřen dalším testem ELISA a testem WB s výsledkem: pozitivní.

ELISA diagnostika protilátky
 

loga
Zavřít