Kazuistika 1

Media

Autoprotilátky proti Fc fragmentům protilátek IgG se nazývají revmatoidní faktory. Jsou přítomny v séru i v synoviální tekutině. Nacházejí se především v séru pacientů s revmatoidní artritidou, ale i v případě dalších chorob (systémový lupus erytematodes, Sjögrenův syndrom, kryoglobulinemie, chronické hepatitidy apod.). Mohou se též vyskytovat u zdravých starších osob. Většina pacientů tvoří revmatoidní faktory ve třídě IgM. Mohou se však tvořit i v dalších třídách imunoglobulinů. Vzniklé imunokomplexy pak různými mechanizmy poškozují kloubní chrupavku. Revmatoidní faktory jsou syntetizovány přímo v postiženém kloubu a tvoří značný podíl lokálně produkovaných imunoglobulinů. Množství revmatoidních faktorů dobře koreluje s aktivitou revmatoidní artritidy. K laboratornímu průkazu je využíván tzv. latex-fixační test, kterým lze detekovat RF třídy IgM (nepřímá aglutinace), nefelometrie nebo metoda ELISA (stanovení tříd).

Na fotografii mikrotitrační destičky vidíme pozitivní reakci v řádku A, titr 2 560, v řádku C,  titr 10 240 a řádku D, titr 320.

Výsledek reakce Aglutinace na nosiči

loga
Zavřít