Kazuistika 2

Media

Metabolická acidóza (MAc) a Metabolická alkalóza (MAlk)

MAc:
Je způsobená nahromaděním kyselých metabolitů bez jejich exkrece nebo nadměrnou ztrátou hydrogenuhličitanů (ve sloupci aniontů jsou pak tyto ztráty hrazeny chloridovými anionty = tzv. hyperchloremická MAc). Typické je Kussmaulovo dýchání (rychlé, prohloubené), kdy je příčinou stimulace dechového centra vysoká koncentrace vodíkových iontů. Dále pacient pociťuje bolest hlavy, poruchy vidění či zvracení. Laboratorně je negativní BE, snížené HCO3-, pH a později pak kompenzatorně i snížené pCO2. S touto poruchou se setkáváme např. při selhání ledvin, při průjmech nebo zvracení.

MAlk:
Alkalózou rozumíme nahromadění zásaditých či nadměrné ztráty kyselých metabolitů. Ztráty aniontů – chloridy, proteiny – jsou kompenzovány v iontogramu hydrogenuhličitany. Při nadměrných ztrátách chloridů, např. zvracením, průjmy či předávkováni diuretiky hovoříme o tzv. hypochloremické MAlk, nadměrné ztráty proteinů nalézáme u nefrotického syndromu či selhání jater. Kompenzace je hypoventilací. Laboratorně nalézáme zvýšené HCO3-, pH a BE, později pak kompenzatorně i zvýšený pCO2 a zároveň hypokalemii a hypochloridemii.

Výsledkový list Kompenzace MAc

loga
Zavřít